Hodně zdraví

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů

I. Úvod

 1. Tyto Informace o ochraně a zpracování osobních údajů (dále jen „Informace“) slouží k informování uživatelů e-shopu na adrese www.hodnezdravi.cz (dále jen „E-shop“), kteří jsou subjekty údajů ve smyslu § 4 odst. 1) písm. d) zákona č. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZOÚ“) o zpracování osobních údajů těchto uživatelů, ke kterému bude docházet v souvislosti s užíváním E-shopu, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním a shromažďováním osobních údajů ze dne 27. dubna 2016, platným od 25.5.2018.
 2. Provozovatel www.hodnězdraví.cz Jan Šural, Dubenská 4, 37005 České Budějovice ( dále jen Provozovatel) zpracovává veškeré osobní údaje svých zákazníků v souladu s právními předpisy, a to zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZOÚ“), zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel přijal opatření na zabezpečení osobních údajů ve smyslu §13 ZOÚ, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním a shromažďováním osobních údajů ze dne 27. dubna 2016, platným od 25.5.2018.
 3. „Zákazníkem“ se pro účely této Informace rozumí fyzické osoby, které jsou uživateli E-shopu, jehož Provozovatelem je Jan Šural a jejichž osobní údaje jsou v souvislosti s užíváním E-shopu zpracovávány ve smyslu § 4 písm. e) ZOÚ. Zákazník je subjektem údajů ve smyslu § 4 písm. d) ZOÚ.
 4. Provozovatel je správcem osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) ZOÚ.

II. Uzavření a realizace kupní smlouvy

 1. Při prodeji zboží prostřednictvím E-shopu, je mezi Zákazníkem, jakožto kupujícím, a Janem Šuralem, jakožto prodávajícím, uzavřena kupní smlouva (dále jen „Kupní smlouva“). V souladu s § 5 odst. 2 písm. b) zákona ZOÚ jsou Provozovatelem zpracovávány osobní údaje Zákazníka za účelem uzavření a splnění Kupní smlouvy. Splněním Kupní smlouvy se rozumí zejména vyřízení objednávky, zajištění přepravy apod. Provozovatel dále zpracovává osobní údaje za účelem splnění právních povinností, které se na ni vztahují (vedení účetnictví apod.) v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy.
 2. Osobní údaje Zákazníka budou pro účely uzavření Kupní smlouvy a plnění právních povinností Provozovatelem v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, dodací adresa, fakturační adresa (liší-li se od adresy dodací), obchodní firma, tyto osobní údaje budou Provozovatelem zpracovávány po dobu nezbytně nutnou dle platných a účinných právních předpisů.
 3. Poskytnutí osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, dodací adresa a fakturační adresa (liší-li se od adresy dodací) je nezbytné pro účely uzavření a splnění Kupní smlouvy a pro splnění právních povinností Provozovatele souvisejících s uzavřením Kupní smlouvy. V případě, že by tyto údaje nebyly poskytnuty, nemohlo by dojít k uzavření a splnění Kupní smlouvy. Uvedení telefonního čísla, obchodní firmy, je zcela dobrovolné. Telefonní číslo bude využito za účelem kontaktováním Zákazníka přepravcem pro účely doručení objednaného zboží. V případě, že Zákazník kontaktní telefon neuvede, budou mu informace o doručení poskytnuty pouze e-mailem.
 4. Příjemcem osobních údajů Zákazníka, které budou Provozovatelem získány za účelem uzavření a splnění Kupní smlouvy, budou osoby zajišťující přepravu a osoby zajišťující platbu (poskytovatel platební brány). Aktuálním poskytovatelem platební brány je společnost ComGate Payments, a.s., IČ: 27924505, se sídlem Jankovcova 1596/14a, Praha 7 - Holešovice, PSČ: 170 00, zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17614.

III. Registrace, uživatelský účet

 1. Zákazník se může prostřednictvím webového rozhraní E-shopu registrovat a vytvořit si tak uživatelský účet. Za účelem registrace a vedení uživatelského účtu Zákazník budou Provozovatelem zpracovávány osobní údaje Zákazníka v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, heslo, název adresy, název společnosti (obchodní firma), dobropisy a údaje o objednávkách Zákazníka (např. historie objednávky, detaily objednávek, číslo objednávky, datum uskutečnění objednávky, celková cena objednaného zboží, způsob platby, stav objednávky), a to na základě souhlasu Zákazníka, který Provozovatel udělí výběrem ikonky „souhlasím se zpracováním svých osobních údajů pro účely registrace a vedení uživatelského účtu“.
 2. Osobní údaje za účelem registrace a vedení uživatelského účtu jsou Zákazníkem poskytovány dobrovolně. Souhlas je udělován na dobu 5 (pěti) let. Osobní údaje Zákazníka zpracovávané Provozovatelem za účelem registrace a vedení uživatelského účtu nebudou předávány třetím osobám.

IV. Reklama a marketing

 1. Zákazník může při provádění objednávky a/nebo při provádění registrace vyslovit souhlas se zpracováním osobních údajů i pro reklamní a marketingové účely (např. zasílání novinek, akčních nabídek apod.), a to zakliknutím příslušného políčka označeného „Souhlasím se zasíláním reklamních a marketingových sdělení“.
 2. Pro účely reklamy a marketingu budou osobní údaje Zákazníka zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, a to na základě souhlasu Zákazníka, který je udělován na dobu 5 (pěti) let. Výše uvedené osobní údaje pro reklamní a marketingové účely jsou Provozovatelem poskytovány dobrovolně a tyto nebudou předávány třetím osobám.

V. Databáze zákazníků

 1. Zákazník může při provádění objednávky a/nebo při provádění registrace vyslovit souhlas se zpracováním osobních údajů i pro účely vytvoření databáze zákazníků, a to zakliknutím příslušného políčka označeného „Souhlasím se zpracováním osobních údajů v databázi zákazníků“.
 2. Pro účely vytvoření databáze zákazníků budou osobní údaje Zákazníka zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, a to na základě souhlasu Zákazníka, který je udělován na dobu 5 (pěti) let. Výše uvedené osobní údaje pro účel vytvoření databáze zákazníků jsou Provozovateli poskytovány dobrovolně a tyto nebudou předávány třetím osobám.

VI. Ochrana práv Zákazníka

 1. Zákazník může kdykoliv uplatnit svá práva dle ustanovení §12 a §21 ZOÚ.
 2. Jsou-li osobní údaje Provozovatelem zpracovávány na základě souhlasu Zákazníka, může Zákazník tento svůj souhlas kdykoliv odvolat. Je-li Zákazník registrován, může odvolání souhlasu provést prostřednictvím svého uživatelského účtu, a to odoznačením příslušného políčka např. „Souhlasím se zasíláním reklamních a marketingových sdělení“, byl-li udělen souhlas pro zpracování osobních údajů pro reklamní a marketingové účely, a/nebo odoznačením políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů v databázi zákazníků“, byl-li udělen souhlas pro účely vytvoření databáze zákazníků, a/nebo zrušením uživatelského účtu, byl-li udělen souhlas pro účely registrace a vedení uživatelského účtu.
 3. Uživatelský účet může Zákazník zrušit zasláním sdělení, že si Zákazník přeje uživatelský účet zrušit, a to na e-mailovou adresu info@hodnezdravi.cz. Umožňujeli to webové rozhraní E-shopu, může Zákazník svůj uživatelský účet zrušit v rámci nastavení tohoto uživatelského účtu.
 4. Není-li Zákazník registrován nebo neprovede-li odvolání souhlasu prostřednictvím svého uživatelského účtu, může svůj souhlas odvolat zasláním sdělení o odvolání souhlasu na e-mailovou adresu info@hodnezdravi.cz. Ve sdělení o odvolání souhlasu Zákazník uvede, pro jaký účel zpracování svůj souhlas odolává (např. reklamní a marketingové účely).
 5. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným Provozovatelem, Zákazník může Provozovatel kdykoliv požádat o kopii osobních údajů, které o něm Provozovatel zpracovává a také o informaci o zpracování svých osobních údajů. Provozovatel má v takovém případě právo požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 6. Zákazník má právo požadovat doplnění neúplných nebo opravu nesprávných osobních údajů. Zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že Provozovatel nebo jakýkoliv jiný subjekt, kterému byly jeho osobní údaje předány, provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat o vysvětlení nebo požadovat odstranění takto vzniklého stavu (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů).
 7. Zákazník je rovněž oprávněn dát podnět nebo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů na porušení povinností stanovených zákonem při zpracování osobních údajů.

VII. Zabezpečení

 1. Provozovatel přijala taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Provozovatel například používá šifrovací software, dbá na dodržování povinnosti mlčenlivosti a dalších pravidel etiky při práci s osobními údaji.
 2. Provozovatel nepředává osobní údaje Zákazníka do zemí mimo Evropskou unii.

VIII. Cookies

 1. Webové stránky www.hodnezdravi.cz ukládají na zařízení Zákazníků těchto webových stránek tzv. cookies.
 2. Cookies jsou krátké textové soubory, které webové stránky www.hodnezdravi.cz odešlou do prohlížeče. Cookies umožňují webové stránce zaznamenat informace o návštěvě Zákazníka (například nastavení, preferovaný jazyk apod.). Díky ukládání cookies tak může být příští návštěva Zákazník na webových stránkách snazší. Cookies lze ale použít i k jiným účelům, například sledování návštěvnosti webové stránky.
 3. Provozovatel zpracovává tzv. nezbytně nutné cookies zejména pro účely řádného fungování webových stránek (např. pro umožnění pohybu na webové stránce, využití jejich základních funkcí apod. Provozovatel dále zpracovává tzv. funkční cookies umožňující přizpůsobení obsahu webových stránek preferencím Zákazníka (např. výběr jazyka), tyto cookies jsou anonymizované. Provozovatel dále zpracovává tzv. výkonnostní a analytické cookies, které shromažďují informace o návštěvnosti a používání a provozu webových stránek.
 4. Nejnovější prohlížeče umožňují správu souborů cookies. V některých prohlížečích tak lze nastavit pravidla pro soubory cookies, případně zakázání ukládání souborů cookies, kromě webových stránek, kterým Zákazník důvěřuje. Již uložené soubory cookies lze vymazat. Některé prohlížeče dále nabízejí možnost prohlížení webových stránek v tzv. anonymním režimu, v takovém případě se soubory cookies vytvořené při prohlížení v anonymním režimu po zavření všech anonymních oken zpravidla vymažou.
 5. Otevřením a užíváním webových stránek www.hodnezdravi.cz dává Zákazník souhlas s ukládáním a zpracováním tzv. nezbytně nutných cookies, které jsou nezbytné pro řádné fungování webových stránek (E-shopu), a dále tzv. funkčních cookies. Kliknutím na tlačítko „OK“, dává Zákazník souhlas s ukládáním a zpracováním tzv. výkonnostních a analytických cookies souborů, které shromažďují informace o návštěvnosti a používání a provozu webových stránek, a to za účelem analýzy návštěvnosti E-shopu, vylepšení fungování E-shopu, marketingové činnosti.

IX. Webové stránky třetích stran

 1. Webové stránky www.hodnezdravi.cz obsahují hypertextové odkazy a reference na jiné webové stránky. Berte prosím na vědomí, že tyto Informace o ochraně a zpracování osobních údajů se na takové webové stránky nevztahují. Provozovatel nenese odpovědnost za ochranu soukromí a postupy webových stránek, které jí nejsou spravovány, doporučujeme se důkladně seznámit s podmínkami ochrany a zpracování osobních údajů na takových webových stránkách.
 2. Pokud jste se na webové stránky www.hodnezdravi.cz dostali prostřednictvím webové stránky třetí strany, nenese Provozovatel odpovědnost za ochranu osobních údajů a jejich zpracování provozovateli takových webových stránek a doporučujeme se důkladně seznámit s podmínkami ochrany a zpracování osobních údajů na takových webových stránkách.


Jít do e-shopu